Website alleen toegankelijk voor 18 jaar en ouder
×

Algemene Voorwaarden voor bisdebier.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van bisdebier.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door De Heeren van Bisde VOF . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Heeren van Bisde VOF is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Heeren van Bisde VOF.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Heeren van Bisde VOF te mogen claimen of te veronderstellen.

De Heeren van Bisde VOF streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op bisdebier.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Heeren van Bisde VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Levering

Alle levering vinden plaats op afspraak doormiddel van afhalen aan de brouwerij. 

De Heeren van Bisde
Burgemeester Jonkersstraat 5
4153BN Beesd
Netherlands

De Heeren van Bisde VOF spant zich in om de door de wederpartij bestelde producten te leveren binnen de door partijen overeengekomen levertermijnen. Overeengekomen levertermijnen zijn altijd indicatief en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. Indien vertraging dreigt of zich voordoet, zullen De Heeren van Bisde VOF en de wederpartij zo spoedig mogelijk hierover overleggen. De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat hij goed bereikbaar is voor overleg. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.

De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen.

Retournering

Retournering van de producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heeren van Bisde VOF, onder nader door  De Heeren van Bisde VOF te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van  De Heeren van Bisde VOF geschiedt eventuele verzending, alsmede opslag van de producten voor rekening en risico van de wederpartij.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van bisdebier.nl op deze pagina.

De Heeren van Bisde V.O.F.
kvk 81473818

Burgemeester Jonkersstraat 5
4153BN Beesd
Netherlands